RODO

05 listopada 2018 16:04 | RODO

2018_10_29 Skargi i wnioski email - po wyznaczeniu IOD

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 

a)    administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu,
Łukom 2 , (62-410) Zagórów
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu, Łukom 2 
(62-410) Zagórów, tel. 63-2762726, fax. 63- 2762755, email: splukom@gmail.com

 

b)    dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl , adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych (B. Jankowiak) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu, Łukom 2, 62-410 Zagórów

 

c)    dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg
i wniosków.

 

d)    podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

 

e)    dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

 

f)     okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).

 

g)    osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 

h)    osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

i)     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procesowana.

 

 

Przeczytano: 90 razy. Wydrukuj|Do góry